Để mua vật phẩm tại shop xu : bạn vui lòng để xu vào ô số 0 và gõ lệnh !mua-xu [mã vật phẩm]. Chưa có dữ liệu
Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian