Để mua vật phẩm tại shop web : bạn vui lòng xem mã của vật phẩm rồi vào game gõ !mua [mã sản phẩm] !mua [mã vật phẩm].
Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 789 
 Trang phục vốn có(Kim Tỏa Dạ Hành Trang) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nam, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 790 
 Trang phục vốn có (Tụng võ đấu trưởng môn) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nam, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 791 
 Trang phục vốn có(Kim Tỏa Dạ Hành Trang) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nam, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 792 
 Trang phục vốn có(Hỏa Long Y) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nam, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 793 
 Trang phục vốn có(Hạc Tiên Thánh Y) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nam, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 794 
 Trang phục vốn có(Cửu Thiên Duy Tôn Chiến Bào) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nam, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 795 
 Thất Thải Tử Vân Bào 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nam, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 796 
 Thất Sát Thanh Vân Bào 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nam, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 797 
 Luyện Ngục Thiên Long Khải 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nam, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 798 
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Nhật Bàn) (Nam) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nam, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 

Trang số 0 | 0 1 2 |