Để mua vật phẩm tại shop web : bạn vui lòng xem mã của vật phẩm rồi vào game gõ !mua [mã sản phẩm] !mua [mã vật phẩm].
Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 548 
 Tử Kim Ngọc Nữ Y (Nữ) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nữ, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 549 
 Phục Ma Hoa Linh Y (Nữ) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nữ, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 550 
 Áo choàng Tiểu Hương (Nữ) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nữ, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 551 
 Ngọc Điệp Hà Hoa Quần (Nữ) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nữ, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 552 
 Băng Tinh Tuyết Vũ Quần Y (Nữ) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nữ, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 553 
 Phụng Thiên Điệp Vũ Y (Nữ) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nữ, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 554 
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Nhật Bàn) (Nữ) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nữ, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 555 
 Noel Phục (Nữ) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nữ, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 556 
 Kiết Tường Như Ý Quần (Nữ) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nữ, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 
 !mua 557 
 Tử Ngữ Linh Yêu Quần (Nữ) 
 
 200 Cash 
 Trang phục dành cho nhân vật Nữ, có thể kết hợp với nhiệt huyết thạch và cường hóa để tăng thêm các chức năng hỗ trợ. 
 V.viễn 

Trang số 0 | 0 1 2 |