STT
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Gold
Chuyển sinh
1
 ThuyLinh 
 Đại Phu 
 80 
 VoLamChiTonYG 
 Chính phái 
 4 
 3,548,979,958 
 0 
2
 Leon 
 Cầm Sư 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 1,156,783,609 
 0 
3
 ThienTuKiem 
 Đại Phu 
 78 
 YulGangYG 
 Chính phái 
 3 
 236,531,868 
 0 
4
 blackjoker 
 Đao Khách 
 77 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 3 
 227,052,677 
 0 
5
 TaoThao 
 Thương Hào 
 84 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 195,743,937 
 0 
6
 Fiona 
 Thương Hào 
 76 
  
 Chính phái 
 3 
 194,367,338 
 0 
7
 MrPham002 
 Cầm Sư 
 81 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 192,570,089 
 0 
8
 Tank 
 Đao Khách 
 82 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 179,825,129 
 0 
9
 daochemgio 
 Đao Khách 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 170,754,350 
 0 
10
 LaoTa 
 Cung Thủ 
 80 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 3 
 167,722,738 
 0 
11
 NguoiMay1 
 Đao Khách 
 81 
 HoangGiaVN 
 Tà phái 
 4 
 167,558,150 
 0 
12
 NaJinxD 
 Đao Khách 
 74 
  
 Tà phái 
 3 
 146,211,744 
 0 
13
 Death 
 Đao Khách 
 81 
 YulGangYG 
 Chính phái 
 4 
 145,240,743 
 0 
14
 DieuThuyen 
 Kiếm Khách 
 82 
 HoangGiaVN 
 Chính phái 
 4 
 125,852,447 
 0 
15
 GrandMagnus 
 Đại Phu 
 76 
  
 Chính phái 
 3 
 121,638,625 
 0 

Trang 0 của 13 | 0 1 2 |