STT
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
 daodao 
 Đao Khách 
 84 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 151,840 
 0 
2
 TaoThao 
 Thương Hào 
 84 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 199,840 
 0 
3
 Tank 
 Đao Khách 
 82 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 88,740 
 0 
4
 LuBo 
 Đao Khách 
 82 
 HoangGiaVN 
 Chính phái 
 4 
 66,870 
 0 
5
 Windows 
 Cầm Sư 
 82 
 HoangGiaVN 
 Chính phái 
 4 
 226,585 
 0 
6
 DieuThuyen 
 Kiếm Khách 
 82 
 HoangGiaVN 
 Chính phái 
 4 
 87,005 
 0 
7
 NguoiMay1 
 Đao Khách 
 82 
 HoangGiaVN 
 Tà phái 
 4 
 59,950 
 0 
8
 MrPham002 
 Cầm Sư 
 81 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 211,290 
 0 
9
 NguoiMay2 
 Đao Khách 
 81 
 HoangGiaVN 
 Tà phái 
 4 
 56,950 
 0 
10
 Ketamin 
 Đao Khách 
 81 
 VoLamChiTonYG 
 Tà phái 
 4 
 73,690 
 0 
11
 MsPham001 
 Đao Khách 
 81 
 YulGangYG 
 Chính phái 
 4 
 97,880 
 0 
12
 Death 
 Đao Khách 
 81 
 YulGangYG 
 Chính phái 
 4 
 8,440 
 0 
13
 PhongBa 
 Kiếm Khách 
 81 
 VoLamChiTonYG 
 Tà phái 
 4 
 74,130 
 0 
14
 Sochu 
 Thương Hào 
 81 
  
 Chính phái 
 4 
 83,100 
 0 
15
 Luna 
 Đại Phu 
 81 
  
 Chính phái 
 4 
 83,140 
 0 

Trang 0 của 13 | 0 1 2 |