STT
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
 Windows 
 Cầm Sư 
 82 
 HoangGiaVN 
 Chính phái 
 4 
 226,465 
 0 
2
 MrPham002 
 Cầm Sư 
 81 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 211,150 
 0 
3
 TaoThao 
 Thương Hào 
 84 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 199,720 
 0 
4
 daodao 
 Đao Khách 
 84 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 151,840 
 0 
5
 dpdp 
 Đại Phu 
 80 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 126,460 
 0 
6
 XinLoiCuocDoi 
 Đao Khách 
 77 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 3 
 107,110 
 0 
7
 since1990 
 Kiếm Khách 
 78 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 3 
 103,800 
 0 
8
 Sphinx 
 Kiếm Khách 
 77 
 HoangGiaVN 
 Chính phái 
 3 
 98,170 
 0 
9
 MsPham001 
 Đao Khách 
 81 
 YulGangYG 
 Chính phái 
 4 
 97,760 
 0 
10
 ChuDu 
 Kiếm Khách 
 80 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 95,700 
 0 
11
 Tank 
 Đao Khách 
 82 
 YulGangYG 
 Tà phái 
 4 
 88,620 
 0 
12
 DieuThuyen 
 Kiếm Khách 
 82 
 HoangGiaVN 
 Chính phái 
 4 
 86,885 
 0 
13
 Bazzo 
 Đao Khách 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 83,800 
 0 
14
 Luna 
 Đại Phu 
 81 
  
 Chính phái 
 4 
 83,140 
 0 
15
 Sochu 
 Thương Hào 
 81 
  
 Chính phái 
 4 
 83,100 
 0 

Trang 0 của 13 | 0 1 2 |