TT
TÊN NHÂN VẬT
LEVEL
VÕ HUẤN
CHUYỂN SINH
1
 Windows 
 82 
 226,585 
 0 
2
 MrPham002 
 81 
 211,290 
 0 
3
 TaoThao 
 84 
 199,840 
 0 
4
 daodao 
 84 
 151,840 
 0 
5
 dpdp 
 80 
 126,460 
 0 
6
 XinLoiCuocDoi 
 77 
 107,110 
 0 
7
 since1990 
 78 
 103,800 
 0 
8
 Sphinx 
 77 
 98,170 
 0 
9
 MsPham001 
 81 
 97,880 
 0 
10
 ChuDu 
 80 
 95,820 
 0